KINDEREN EN JONGEREN
Slechtziend – blind

Info en advies

Ben je een kind of jongere en je ziet niet goed, bent blind of hebt een cerebrale visuele inperking (CVI)? Misschien heb je daarnaast nog ondersteuning nodig op het vlak van motoriek, leren en begrijpen, sociaal-emotionele ontwikkeling of gezondheid? De Kade beschikt over een ruime deskundigheid en jarenlange ervaring in verband met visuele beperking en problemen die daar vaak samen mee voorkomen. Informatie en advies kan jou en je netwerk versterken. We stellen de juiste diagnose en informeren je over de hulpmiddelen die je leven comfortabeler maken.

 

Heb je vragen over welke ondersteuning voor jou mogelijk is? Wil je meer weten over hoe en waar je bij ons terecht kan? Of wil je als professional meer informatie over hoe we werken in het visuscentrum, in thuisbegeleiding, zorg en onderwijs? We helpen jou graag verder op weg.
 

Het begeleidingscentrum en de scholen geven ook andere diensten of scholen ondersteuning en vorming over hoe je de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een visuele beperking kan stimuleren.

Via outreach delen we basisinformatie met andere professionelen. Aan leerkrachten die een kind met een visuele beperking in de klas hebben, geven we tips en advies op de inleefdagen bij het begin van elk werkjaar. Verwijzers zijn welkom op de jaarlijkse infosessies visuele beperking en CVI.

 

Neem contact op met het begeleidingscentrum of één van onze scholen.

Multidisciplinair onderzoek en ambulante therapie

Er zijn diverse vormen van visuele beperkingen en ze komen dikwijls samen voor met andere gezondheidsproblemen of handicaps. Een goed inzicht in alles wat daarbij komt kijken, is van heel groot belang voor je ontwikkeling. Dit begint bij een goede diagnostiek. Verschillende deskundigen, zoals diverse artsen, low-vision deskundigen, orthopedagogen en kinesisten, spelen daarin een rol.

 

 

Het begeleidingscentrum beschikt over een hooggespecialiseerd team rond visuele beperkingen bij kinderen en jongeren en verzorgt op de campus de samenwerking met het Centrum voor Visuele Revalidatie (een samenwerkingsverband van UGent en BC Spermalie). Dit team is nauw vervlochten met Thuisbegeleidingsdienst Accent en werkt ook samen met het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS). Vanuit multidisciplinair onderzoek worden vragen naar hulpmiddelen, therapie, onderwijs en zorg duidelijk. Zo kunnen we jou een gepast antwoord geven. Het Centrum voor Visuele Revalidatie kan ook zorgen voor ambulante therapie.

Wil je weten wat het Centrum voor Visuele Revalidatie - campus Brugge voor jou kan doen? Neem hier contact op.

ONDERWIJS

Buitengewoon onderwijs

Heel wat kinderen en jongeren met een visuele beperking kunnen met ondersteuning goed functioneren in een gewone school. Soms is echter zoveel aanpassing en ondersteuning nodig dat aangepast buitengewoon onderwijs (type 6) nodig is. Je kan daarvoor terecht in BuBaO Spermalie (kleuter- en lager onderwijs) en in BuSO Spermalie (secundair onderwijs).

 

In de basisschool werken we met niveaugroepen. We geven onderwijs op maat in kleine klasgroepen met ondersteuning van therapeuten. We houden rekening met je tempo en je mogelijkheden en talenten. Onze leerkrachten hebben veel ervaring in het omgaan met visuele beperkingen en kennen de low-vision hulpmiddelen. Hun aanpak is erop gericht je te laten doen en ervaren, zodat je beter begrijpt en onthoudt wat er in de klas wordt geleerd. Onze leerprogramma’s sluiten zo dicht mogelijk aan bij de gewone school.

De leerkrachten weten ook dat je visuele beperking een grote invloed heeft op je dagelijks leven. Daarom doen ze er alles aan opdat je goed in je vel zou zitten en de nodige sociale vaardigheden kan leren. In speciale bewegingslessen leer je je eigen lichaam en zijn grenzen kennen en soepel en veilig bewegen. Ook oriëntatie- en mobiliteitstraining die je zelfredzaamheid en zelfstandigheid verhoogt, neemt een belangrijke plaats in. Bij cerebrale visuele problemen leren we je gericht kijken en begrijpen wat je ziet. Een tv-leesloep, een computer of tablet met vergrotingssoftware of andere technologische hulpmiddelen kunnen daarbij helpen om je beperking te compenseren. Het motto van onze leerkrachten en begeleiders? Anders leren kijken, om meer te zien!

Het is mogelijk dat je na een periode in het buitengewoon onderwijs terug kan instappen in de gewone school in de buurt. Daarbij kan De Kade jou blijven ondersteunen. Maar soms is het beter om langer of blijvend buitengewoon onderwijs te volgen. De Kade heeft een onderwijsaanbod (type 6) in BuSO Spermalie. Opleidingsvorm 4 biedt hetzelfde onderwijsprogramma en diploma als de gewone school. Vanuit opleidingsvorm 4 kan je vlot doorstromen naar een gewone school om daar de studierichting te volgen die jou aanspreekt. De opleidingsvormen 1 en 2 bieden een onderwijsprogramma dat volledig is aangepast aan jouw mogelijkheden. Competenties aanleren en ontwikkelen waarmee je in je leven op privé- en werkvlak je mannetje (m/v) kunt staan, is telkens ons hoofddoel.

 

Wil je meer weten?

Ondersteuning in de gewone school

Als er in de gewone school extra handicap-specifieke ondersteuning nodig is, kan je terecht bij het ondersteuningsteam type 6. Daarin werken het buitengewoon en het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst samen. Ook partners buiten de school zoals therapeuten of (thuis)begeleiders kunnen mee een team rond jou vormen.

 

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs maar ook aan studenten die een professionele bachelor volgen. De ondersteuner verduidelijkt met zijn of haar expertise welke invloed de visuele beperking heeft op jouw functioneren in de klas. De ondersteuner geeft tips aan de leerkracht en bekijkt samen met jou en de leerkracht welke aanpassingen mogelijk zijn. Zo creëert hij of zij samen met jou, je medeleerlingen en het team van de gewone school een leeromgeving in het gewoon onderwijs die bij jou past. We houden daarbij de vinger aan de pols van de snelle evolutie in de technologische en digitale hulpmiddelen.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

ZORG

Zorg en ondersteuning in en vanuit De Kade is maatwerk. Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief de ondersteuning is, is voor elk kind of elke jongere anders. Samen met jou en je gezin ontwikkelen we we een handelingsplan dat bij jou past. Begeleiding kan bij jou thuis of in een van onze locaties gebeuren. We spreken af welke doelen we nastreven, wat belangrijke aandachtspunten zijn en welke ondersteuning we geven: individuele (thuis)begeleiding, dagopvang, verblijf,… Als je noden veranderen, kan het plan op elk moment worden bijgestuurd.
 

Voor gezinnen met heel jonge kinderen met (een vermoeden van) een visuele beperking is er begeleiding mogelijk vanuit Thuisbegeleidingsdienst Accent.

Soms kun je verder met ondersteuning die maar even duurt of die niet zo intensief moet zijn. Dan is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voldoende. Als er intensere ondersteuning nodig is, helpen we jou om de nodige stappen te zetten via de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

In eigen omgeving

Thuisbegeleiding Accent geeft individuele begeleiding aan baby’s, kinderen en jongeren met een visuele of een visueel meervoudige beperking. De ondersteuning kan zowel thuis, in het kinderdagverblijf, op school als in het ruimere netwerk worden gegeven. De concrete invulling gebeurt in dialoog met jou en met je gezin.

 

Ook als je verblijft of ondersteuning krijgt in een leefgroep kan je ondersteuning in eigen omgeving krijgen. Op jouw vraag of die van je ouders kan een begeleider mobiele begeleiding geven in de thuisomgeving. Jongeren hebben dikwijls nood aan mobiliteitstraining: hoe kan ik het openbaar vervoer gebruiken in de thuisomgeving en hoe kan ik boodschappen doen in de buurt? Maar de begeleider kan ook een antwoord geven op vragen over onder meer vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk of een vakantiejob, contacten leggen, activiteiten, samenleven in het gezin of studeren.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

In De Kade

Zorg op een van onze locaties kan vele vormen aannemen: begeleide momenten van samenleven met leeftijdsgenoten, training en therapie (mobiliteit, ergotherapie, kinesitherapie,…), medische opvolging, gesprekken met jou of je ouders,… Je kan ook deelnemen aan activiteiten op woensdagnamiddag of in de vakanties en ook studiebegeleiding is mogelijk.

 

Heel wat kinderen en jongeren kiezen voor de leefgroepwerking. Een leefgroep biedt begeleiding voor en na de school, op woensdagnamiddag en als het nodig is ook in weekends en vakanties. In een kleine vaste groep word je ondersteund door enkele begeleiders. Zij zorgen voor een warme omgeving met een aangepaste inrichting en aangepast spelmateriaal. In elke activiteit is er  doorgedreven aandacht voor visuele stimulatie, zintuigen (horen, voelen, tastzin) gebruiken, zelfstandigheid bij eten en zelfzorg, verzorging, beweging en je zelfstandig verplaatsen. Je leert er al spelend omgaan met anderen en wordt steeds zelfstandiger. De leefgroepbegeleiders gebruiken een hele waaier aan methodieken en putten uit jarenlange specifieke expertise om jou een kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te bieden.

 

In overleg met de school krijg je mobiliteitstraining en ergotherapie en leer je de aanpassingen en hulpmiddelen die je nodig hebt optimaal gebruiken.

De trajectbegeleider zorg begeleidt je traject en zorgt ervoor dat alle medewerkers rond jou (opvoeders, leerkrachten, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, arts of verpleging) goed op elkaar zijn afgestemd.

 

De gezinsbegeleider houdt nauw contact met je ouders en volgt de zorgvragen van je gezin en netwerk mee op. Hij of zij zal ook mee antwoorden zoeken op vragen van je ouders in verband met het omgaan met de visuele beperking, toekomstplannen of sociale voorzieningen.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Overnachten

Het kan om verschillende redenen aangewezen zijn om in het begeleidingscentrum te overnachten. Misschien is er een intensieve nood aan ondersteuning of neemt het heen-en-weerreizen teveel tijd in beslag. Hoe vaak je in het begeleidingscentrum blijft overnachten, hangt af van jouw nood en van de mogelijkheden. Meestal gaat het over 1 tot 4 nachten per week, maar uitzonderlijk kan het ook meer zijn.


Overnachten is altijd gekoppeld aan de leefgroepwerking. Onze begeleiders leren je in een aangepaste en veilige sfeer vaardigheden aan, stimuleren je om zo zelfredzaam mogelijk te worden en begeleiden jou bij je studies. Met onder meer heen- en weerschriftjes, sociale media en telefoongesprekken is er heel wat contact met thuis.

 

Als adolescenten kun je stapsgewijs zelfstandig leren wonen, van studiotraining tot wonen in een huisje in Brugge.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.