KINDEREN EN JONGEREN MET 
GEDRAGS- EN EMOTIONELE PROBLEMEN

Info en advies

Heb je vragen en onzekerheden over het gedrag en/of de emotionele ontwikkeling van je kind? De Kade beschikt over een grote deskundigheid in verband met gedrags- en emotionele problemen. Informatie en advies kan jou en je netwerk versterken.

 

Waar nodig stellen we de juiste diagnose en ontwikkelen we inzichten waardoor je het gedrag van je kind beter kan begrijpen. Ook met vragen rond behandeling, (thuis-)begeleiding, (aangepast) onderwijs of zorg kun je bij ons terecht.

 

We kunnen ook ondersteuning en vorming geven aan andere diensten of scholen.

Wil je weten welke ondersteuning voor jou mogelijk is en hoe en waar je bij ons terecht kan? Of wil je als professional meer informatie over hoe we werken? Neem contact op met het begeleidingscentrum, één van onze scholen, Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) of het Observatie- en Behandelingscentrum (OBC).

Multidisciplinair onderzoek en (ambulante) therapie

Heb je het gevoel dat het thuis, op school of in de vrije tijd vastloopt, maar je weet niet goed waarom dit gebeurt? Op vragen over wát er aan de hand is en hoe je daarmee om kan gaan, kunnen we een antwoord geven in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Spermalie of in het Observatie- en Behandelingscentrum De Berkjes.

CAR

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Spermalie biedt aan kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen therapie op maat aan. We zoeken samen naar kansen zodat jij je maximaal kunt ontplooien. We gaan na wat de betekenis van jouw gedrag is en wat je precies nodig hebt. Voor jonge kinderen is er binnen het CAR een aanbod van intensieve groepstherapie en individuele therapie voor het kind en zijn gezin. Vanaf de lagere schoolleeftijd bieden we diverse therapievormen aan, zoals psychotherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, relaxatie en technieken rond impulsbeheersing. Als dat nodig is, zoeken we samen met jou en je gezin naar goede afspraken en omgangsvormen.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

OBC

In OBC De Berkjes kunnen kinderen en jongeren met complexere vragen terecht voor de juiste diagnose, en een vrij intensief behandelingstraject. We gebruiken de kracht van een multidisciplinaire aanpak: verschillende deskundigen (zoals opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen en kinderpsychiater) werken als één team samen. Door te luisteren naar je verhaal zoeken we waarom er probleemgedrag is en hoe het door alle betrokkenen wordt beleefd. We bieden je zowel in groep als individueel een therapeutisch kader dat vertrouwen en houvast geeft om te zoeken en te ontdekken wie je bent. Ook je ouders betrekken we in het therapeutisch traject.

 

Diagnostiek en behandeling in OBC De Berkjes zal je doorgaans combineren met een dagprogramma of overnachtingen. Overdag en buiten de schooluren is de leefgroepwerking de belangrijkste vorm van ondersteuning. De leefgroep is een rustige en veilige omgeving waar je als kind of jongere dingen kan uitproberen, mag missen, en toch telkens opnieuw kansen krijgt. Elke ervaring – positief of negatief – is een groeikans. We houden rekening met je kracht en mogelijkheden.

Er is een nauwe samenwerking met BuBaO De Berkjes voor kinderen tot 13 jaar. Als je gewoon onderwijs volgt, werkt het OBC-team nauw samen met je school. Als dat nodig is, wordt een schoolvervangend programma aangeboden in het OBC.

 

Ook als je verblijft of dagondersteuning krijgt vanuit OBC De Berkjes kan je ondersteuning in eigen omgeving krijgen. Deze mobiele begeleiding kan op diverse manieren worden ingevuld.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

ONDERWIJS

Buitengewoon onderwijs

Heel wat kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen functioneren met ondersteuning vrij goed in een gewone school. Soms is er meer aanpassing en ondersteuning nodig. Dan kan aangepast buitengewoon onderwijs (type 3) een oplossing bieden. Je kan daarvoor terecht in BuBaO Het Anker en BuBaO De Berkjes (kleuter- en lager onderwijs). Samen met jou zoeken we een kleinschalige schoolse aanpak die je weer op weg helpt. 

 

We geven onderwijs op maat. Door in kleine klasjes te werken, kunnen we goed inspelen op jouw noden, mogelijkheden, talenten en tempo. We bieden structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je je goed in je vel voelt.

 

Als je na een periode buitengewoon onderwijs terug instapt in de gewone school in de buurt, kan De Kade je daarbij blijven ondersteunen.  

 

BuBaO De Berkjes en BuBaO Het Anker werken nauw samen met OBC De Berkjes en Begeleidingscentrum Het Anker.

 

Wil je meer weten?

Ondersteuning in de gewone school

Als er op de gewone school extra handicap-specifieke ondersteuning nodig is, kan je terecht bij de ondersteuningsnetwerken. Daarin werken het buitengewoon en het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst samen. Ook partners buiten de school zoals therapeuten of begeleiders kunnen mee een team rond jou vormen.

 

Met zijn of haar expertise verduidelijkt de ondersteuner welke invloed jouw gedrag heeft op jouw functioneren in de klas. De ondersteuner geeft tips aan de leerkracht en bekijkt samen met jou en de leerkracht welke aanpassingen mogelijk zijn. Zo de ondersteuner samen met jou, je medeleerlingen en het team van de gewone school een leeromgeving die bij jou past.

 

Meer informatie vind je op www.netwerknoord.be.

Onze dochter heeft bij jullie de rust gevonden die ze verdient. Ze krijgt hier de kans om haar talenten te ontplooien.

- Ouders van Merel -

Onze dochter heeft bij jullie de rust gevonden die ze verdient. Ze krijgt hier de kans om haar talenten te ontplooien.

- Ouders van Merel -

ZORG

De zorg en ondersteuning in en vanuit De Kade is maatwerk. Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief de ondersteuning is, is voor elk kind of elke jongere anders. Samen met jou en je gezin ontwikkelen we een handelingsplan dat bij jou past. We spreken af welke doelen we nastreven, wat belangrijke aandachtspunten zijn en welke ondersteuning we geven: individuele begeleiding, dagopvang, schoolvervangende dagopvang of verblijf. Individuele begeleiding kan ook bij jou thuis gebeuren.

Elke medewerker in de zorg kan beroep doen op de brede expertise die in De Kade aanwezig is.
 

Soms kan je verder met ondersteuning die maar even duurt of die niet zo intensief moet zijn. Dan is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voldoende.

Als rechtstreeks toegankelijk hulp niet volstaat, zetten we de nodige stappen om toegang te krijgen tot intensere zorg.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

In eigen omgeving

Zoek je voor je kind opvoedingsondersteuning of begeleiding in de thuissituatie of de directe omgeving (school, vrijetijdsclub, grootouders,…)? Dan kan je terecht bij de thuisbegeleidingsdienst BAS. Begeleidingscentrum Het Anker beantwoordt de vragen in de regio Noord-West-Vlaanderen, en zoekt samen met jou welke ondersteuning het best past.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Ook als je kind verblijft in of ondersteuning krijgt vanuit begeleidingscentrum Het Anker kan je ondersteuning in eigen omgeving krijgen. Deze mobiele begeleiding vertrekt altijd vanuit de vraag en de nood van het gezin en kan dus op diverse manieren en door verschillende begeleiders worden ingevuld.

In De Kade

Campus van Het Anker voorziet zorg en ondersteuning, hoofdzakelijk voor kleuters en lagereschoolkinderen. Door de nauwe samenwerking met BuBaO Het Anker kan je op hetzelfde domein naar school.

 

Als jongere kan je terecht in Het Vlot (campus De Polder). Je volgt dan les in de omgeving en krijgt daarbij extra zorg vanuit De Kade. Lukt een (voltijds) schooltraject voor jou (tijdelijk) niet meer, dan zorgen we voor een alternatief activiteitenprogramma op maat. Samen met jou, je school en de begeleiding kijken we wat wél nog mogelijk is en welke ondersteuning nodig is zodat je opnieuw op school kan aansluiten.

 

Overdag en buiten de schooluren is de leefgroepwerking de belangrijkste vorm van ondersteuning: in een kleine vaste groep van kinderen of jongeren word je ondersteund door enkele begeleiders. Er is opvang voor en na de school, op woensdagnamiddag en als het nodig is ook in weekends en vakanties. De leefgroep is een rustige en veilige omgeving waar je als kind of jongere dingen kan uitproberen, mag missen en toch telkens opnieuw kansen krijgt. Elke ervaring – positief of negatief – is een groeikans. We houden rekening met je kracht en mogelijkheden. Voor de activiteiten kunnen we terecht in onze eigen groene omgeving en bij externe partners. 
Aanvullend bij de leefgroepswerking zijn er mogelijkheden voor individuele begeleiding, therapie of gezinsondersteuning.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Overnachten

Het kan om verschillende redenen aangewezen zijn om in het begeleidingscentrum te overnachten. Misschien moeten jij en je gezin even op adem komen, is er een intensieve nood aan ondersteuning of neemt het heen-en-weerreizen teveel tijd in beslag. Hoe vaak je in het begeleidingscentrum blijft overnachten, hangt af van jouw nood en van de mogelijkheden. Wie geregeld blijft overnachten heeft een individuele kamer.


Overnachten is altijd gekoppeld aan de leefgroepwerking. We leren je in een warme en veilige sfeer vaardigheden aan en stimuleren je om zo zelfredzaam mogelijk te worden. De activiteiten zijn aangepast aan je leeftijd. Als je jongvolwassen bent, kunnen we dit in samenspraak met je ouders ook combineren met activiteiten buiten het begeleidingscentrum.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.