KINDEREN EN JONGEREN 
SLECHTHOREND – DOOF – SPRAAK- EN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS

KINDEREN EN JONGEREN 
Slechthorend – doof – spraak- en taalontwikkelings-stoornis

Info en advies

De Kade beschikt over een ruime deskundigheid en jarenlange ervaring in verband met horen, communicatie, taal- en spraakontwikkeling. Informatie en advies kan jou en je netwerk versterken. We stellen de juiste diagnose, geven communicatietips en informeren je over de hulpmiddelen die je leven comfortabeler kunnen maken.

 

Heb je vragen over welke ondersteuning voor jou mogelijk is? Wil je meer weten over hoe en waar je bij ons terecht kan? Of wil je als professional meer informatie over hoe we werken in het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR), Hoorexpert De Kade, in thuisbegeleiding, zorg en onderwijs?

We helpen jou graag verder op weg.
 

Het begeleidingscentrum en de scholen geven ook andere diensten of scholen ondersteuning en vorming over ontwikkelingsstimulerend communiceren met kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of een taal- en spraakontwikkelingstoornis hebben. We organiseren ook elk jaar infosessies rond spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

 

Ben je op zoek naar meer info en advies? Neem contact op met het begeleidingscentrum, één van onze scholen of het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR).

Multidisciplinair onderzoek en ambulante therapie

Als kind of jongere met een gehoorstoornis, al dan niet met een cochleair implantaat, kan je bij het CAR Spermalie terecht voor therapie. Daarin kunnen onder meer volgende zaken aan bod komen: optimaal gebruik van het restgehoor, het opnieuw leren waarnemen van geluiden, klanken onderscheiden, omgaan met achtergrondgeluiden, geluiden lokaliseren, beter leren spreken, begrijpen en uiten van taal, ondersteuning met gebaren, evenwicht en motorische problemen. In het CAR bieden we groepstherapie, individuele therapie, psychotherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie aan. We helpen je ook om hulpmiddelen zoals hoorapparaten en FM-apparatuur te leren gebruiken.

 

Je kan als kind met een gehoorproblematiek al op heel jonge leeftijd bij ons terecht. We gaan uit van jouw noden en die van je gezin, en bieden gespecialiseerde therapie aan. Die is gericht op de ontwikkeling van de leer-, luister- en communicatievaardigheden. Gespecialiseerde audiologen, logopedisten, kinesisten, psychologen, de NKO- arts en Hoorexpert De Kade volgen je van nabij op. Er is een nauwe samenwerking met de thuisbegeleidingsdienst en het ondersteuningsnetwerk.

 

Als kleuter met een complexe ontwikkelingsproblematiek en spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) kan je terecht in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Spermalie. We gaan aan de slag met jouw hulpvraag en die van je gezin. Nadat we de STOS-problematiek in kaart hebben gebracht, kunnen we gericht gespecialiseerde hulp aanbieden. Hierbij staat intensieve logopedie centraal. Afhankelijk van het probleem en de noden van het kind wordt gewerkt met onder meer visuele ondersteuning en gebaren. We streven naar maximale ontwikkelingskansen en zoeken samen met jou, je ouders en je omgeving naar de nodige aanpassingen.  

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Voor meer info over hoorapparaten en hoorhulpmiddelen kan je ook terecht bij het Hoorexpert De Kade.

Jongen met hoorapparaat leest samen met juffrouw een boek

Nood aan hoorapparaten of hoorhulpmiddelen?

Hoorexpert De Kade is specialist in hooroplossingen voor baby’s en kinderen. We beschikken over de nodige expertise om onderzoek uit te voeren, met aangepaste testprocedures zoals spelaudiometrie. We werken nauw samen met NKO-artsen, het CAR Spermalie en de thuisbegeleidingsdienst Perspectief.

 

Met het juiste hoorapparaat of -hulpmiddel of de gepaste gehoorbescherming wordt je leven een stuk comfortabeler en kan je weer volop ontwikkelen, genieten en spelen. Ons ervaren team helpt je verder met deskundig en onafhankelijk advies.

 

Neem een kijkje op onze website en contacteer ons voor meer informatie. Of maak een afspraak voor een vrijblijvende gehoortest en advies op maat.

ONDERWIJS

Buitengewoon onderwijs

Heel wat kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis hebben, kunnen met ondersteuning goed functioneren in een gewone school. Soms is er zoveel aanpassing en ondersteuning nodig dat aangepast buitengewoon onderwijs (type 7) aangewezen is. Je kan daarvoor terecht in BuBaO Spermalie (kleuter- en lager onderwijs) en in BuSO Spermalie (secundair onderwijs).

In de basisschool werken we met niveaugroepen. Je volgt er onderwijs op maat in kleine klasgroepen met ondersteuning van therapeuten. We houden rekening met je tempo en je mogelijkheden en talenten. We zetten in het bijzonder in op de ontwikkeling van je taal- en communicatievaardigheden en je sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat doen we met leerprogramma’s die zo dicht mogelijk aansluiten bij de gewone school. Uiteraard staat communicatie altijd centraal. We nemen daarom de tijd om elkaar en de leerstof te begrijpen en hebben aandacht voor gebaren en visualisatie.

 

Het is mogelijk dat je na een periode in het buitengewoon onderwijs terug kan instappen in de gewone school in de buurt. Daarbij kan De Kade jou blijven ondersteunen. Maar soms is het beter om langer of blijvend buitengewoon onderwijs te volgen. De Kade heeft een onderwijsaanbod (type 7) in BuSO Spermalie. Opleidingsvorm 4 biedt hetzelfde onderwijsprogramma en diploma als de gewone school. Vanuit opleidingsvorm 4 kan je vlot doorstromen naar een gewone school om daar de studierichting te volgen die jou aanspreekt. In opleidingsvormen 1 en 2 volg je een onderwijsprogramma dat aan jouw individuele mogelijkheden is aangepast. Competenties aanleren en ontwikkelen waarmee je in je leven op privé- en werkvlak je mannetje (m/v) kunt staan, is telkens ons hoofddoel.

 

Wil je meer weten?

Ondersteuning in de gewone school

Als er in de gewone school extra handicap-specifieke ondersteuning nodig is, kan je terecht bij het ondersteuningsteam type 7. Daarin werken het buitengewoon en het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst samen. Ook partners buiten de school zoals therapeuten of begeleiders kunnen mee een team rond jou vormen.

 

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs maar ook aan studenten die een professionele bachelor volgen. De ondersteuner verduidelijkt met zijn of haar expertise welke invloed de hoorstoornis of de spraak- en taalontwikkelingsstoornis heeft op jouw functioneren in de klas. De ondersteuner geeft tips aan de leerkracht en bekijkt samen met jou en de leerkracht welke aanpassingen mogelijk zijn. Zo creëert hij of zij samen met jou, je medeleerlingen en het team van de gewone school een leeromgeving in het gewoon onderwijs die bij jou past. We houden daarbij de vinger aan de pols van de snelle evolutie in de technologische en digitale hulpmiddelen.

 

Meer informatie of vragen? Contacteer ons.

Iedereen loopt hier altijd met de glimlach rond. Je ziet dat de kinderen hier gelukkig zijn. In de leefgroep is er een zeer huiselijke sfeer.

- Ouders van Fatima -

Iedereen loopt hier altijd met de glimlach rond. Je ziet dat de kinderen hier gelukkig zijn. In de leefgroep is er een zeer huiselijke sfeer.

- Ouders van Fatima -

ZORG

De zorg en ondersteuning in en vanuit De Kade is maatwerk. Hoe lang, hoe vaak en hoe intensief de ondersteuning is, is voor elk kind of elke jongere anders. Samen met jou en je gezin ontwikkelen we een handelingsplan dat bij jou past. We spreken af welke doelen we nastreven, wat belangrijke aandachtspunten zijn en welke ondersteuning we geven: individuele begeleiding, dagopvang, schoolvervangende dagopvang of verblijf. Individuele begeleiding kan ook bij jou thuis gebeuren.

 

Voor gezinnen met heel jonge kinderen met (een vermoeden van) gehoorverlies of taal- en spraakontwikkelingsstoornissen is er begeleiding mogelijk vanuit Thuisbegeleidingsdienst Perspectief.

 

Soms kan je verder met ondersteuning die maar even duurt of die niet zo intensief moet zijn. Dan is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voldoende.

Als rechtstreeks toegankelijk hulp niet volstaat, zetten we de nodige stappen om toegang te krijgen tot intensere zorg.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

In eigen omgeving

Thuisbegeleiding Perspectief geeft ondersteuning aan dove en slechthorende kinderen en jongeren of kinderen en jongeren met een taal- en spraakontwikkelingsstoornis die thuis wonen. De thuisbegeleider is er voor jou, je ouders én de leef- en opvoedingscontext waarin je opgroeit.

 

Ook als je verblijft of ondersteuning krijgt in een leefgroep kan je ondersteuning in eigen omgeving krijgen. Mobiele begeleiding kan bij jou thuis, in de sport- of vrijetijdsclub of op de plek waar je zelfstandig gaat wonen. Dit vertrekt altijd vanuit de vragen die jij of je ouders stellen, bijvoorbeeld over vrijetijdsbesteding, contacten leggen, activiteiten, samenleven in het gezin of studeren.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

In De Kade

Zorg op één van onze locaties kan veel vormen aannemen: begeleide momenten van samenleven met leeftijdsgenoten, therapie (logopedie, ergotherapie, kinesitherapie,…), medische opvolging,  gesprekken met jou of je ouders,… Je kan deelnemen aan activiteiten op woensdagnamiddag of in de vakanties en ook studiebegeleiding is mogelijk.

 

Heel wat kinderen en jongeren kiezen voor de leefgroepwerking. Een leefgroep biedt begeleiding voor en na de school, op woensdagnamiddag en als het nodig is ook in weekends en vakanties. In een kleine vaste groep word je ondersteund door enkele begeleiders, die zorgen voor een warme omgeving met verregaande aandacht voor een begrijpbare leefwereld. In elke activiteit is er aandacht voor communicatie en taal en voor het spelend leren omgaan met elkaar.

De leefgroepbegeleiders gebruiken een hele waaier aan methodieken en putten uit jarenlange specifieke expertise om jou een kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te bieden.

 

In overleg met de school krijg je individuele logopedie of ergotherapie, leer je welke (communicatie)aanpassingen je nodig hebt, maak je kennis met Dovencultuur en leer je hoorapparaten en –hulpmiddelen optimaal gebruiken.

 

De trajectbegeleider zorg begeleidt je traject en zorgt ervoor dat alle medewerkers rond jou (opvoeders, leerkrachten, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, arts of verpleging) goed op elkaar zijn afgestemd.

 

De gezinsbegeleider houdt nauw contact met je ouders en volgt de zorgvragen van je gezin en netwerk mee op. Hij of zij zal ook mee antwoorden zoeken op vragen van je ouders in verband met omgaan met communicatiebeperkingen, toekomstplannen of sociale voorzieningen.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.

Overnachten

Het kan om verschillende redenen aangewezen zijn om in het begeleidingscentrum te overnachten. Misschien is er een intensieve nood aan ondersteuning of neemt het heen-en-weerreizen teveel tijd in beslag. Hoe vaak je in het begeleidingscentrum blijft overnachten, hangt af van jouw nood en van de mogelijkheden. Meestal gaat het over 1 tot 4 nachten per week, maar uitzonderlijk kan het ook meer zijn.


Overnachten is altijd gekoppeld aan de leefgroepwerking. Onze begeleiders leren je in een aangepaste en veilige sfeer vaardigheden aan, stimuleren je om zo zelfredzaam mogelijk te worden en begeleiden jou bij je studies. Met onder meer heen- en weerschriftjes, webcammomenten en telefoongesprekken is er heel wat contact met thuis.
 

Wil je meer weten of heb je vragen? Contacteer ons.